Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2019

Tachwedd 28, 2019

06/11/19              Ymweliad  Cyngor Ysgol Rhos Street ac Ysgol Bryn Hedydd i Neuadd y Sir, Rhuthun

07/11/19              Noson Wobrwyo Chwaraeon Sir Ddinbych, Llangollen

08/11/19              Digwyddiad Gwobrwyo Rhagoriaeth Sir Ddinbych, Llangollen

10/11/19              Sul y Cofio – Gosod Torch yn Ninbych

15/11/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

17/11/19              Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, Caerwys

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2019

Tachwedd 28, 2019

01/10/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Gwernant, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws GG ac Ysgol Twm o’r Nant i Neuadd y Sir, Rhuthun

03/10/19              Cyngerdd Croesawu Eisteddfod yr Urdd i Sir Ddinbych, Y Rhyl

04/10/19           Dawns-Ginio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam

05/10/19              Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Prestatyn

06/10/19              Dathliadau Penblwydd Priodas Diamwnt, Rhuddlan

07/10/19              Derbyniad a Chinio Safle Treftadaeth y Byd, Llangollen

13/10/19              Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir Ynys Môn, Ynys Môn

15/10/10              Cyfarfod blynyddol efo Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned, Rhuthun

17/10/19              Dathliadau penblwydd 30 oed Clwb Bowlio’r Ffrith, Prestatyn

30/10/19              Seremoni Graddio ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam

31/10/19              Sesiwn Natur Calan Gaeaf Parc Dyffryn Teg, Rhuallt

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2019

Tachwedd 28, 2019

01/09/19             Sul Dinesig Maer Llanelwy, Gadeirlan Llanelwy

06/09/19              Cyngerdd Côr y Porthmyn, Rhuddlan

09/09/19              Digwyddiad Codi Baner – Diwrnod y Gwasanaethau Brys, Rhuthun

12/09/19              Seremoni Dinasyddiaeth, Rhuthun

14/09/19              Cyngerdd Elusennol Maer Dinbych, Dinbych

15/09/19              Gorymdaith Brwydr Prydain a digwyddiad gosod Torch, Y Rhyl

26/09/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau and Ysgol Henllan i Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Awst 2019

Tachwedd 28, 2019

15/08/19              Sioe Dinbych a Fflint, Dinbych

17/08/19              Cinio’r Llywydd  –  Sioe Flodau Rhuthun, Rhuthun

25/08/19              Te Prynhawn yn Sioe Awyr Y Rhyl

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

Awst 14, 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru

FM visit 4 July 2019

04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith

07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain

07/07/19 – Dydd Sul Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych

Denbigh Civic Service

12/07/19 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

14/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

19/07/19 – Digwyddiadau Darllen yn Dda Dementia a Boots yn Llyfrgell Dinbych

21/07/19 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yng Nghapel Cefn Meiriadog

Civic Service - David Phythion

22/07/19 – Cinio Swyddogol i’w gynnal yn Sioe Frenhinol Cymru, ar faes y Sioe, Llanfair-ym-Muallt

24/07/19—Digwyddiad Parc Bruton, yng Ngwarchodfa Natur Parc Bruton

27/07/19 – Cystadleuaeth Cneifio Ryngwladol yn Fferm Rhug, Corwen

29/07/19—Noson Lên yn Llyfrgell Dinbych

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

Awst 14, 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug

06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn.

07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan

08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, Llangollen

15/06/19 – Seremoni Ailgysegru Bedd Milwr a Gosod Torch yn Eglwys Trefnant

15/06/19 – Rali Flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Clwyd yng Ngholeg Llysfasi

25/06/19 – Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru, yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy

26/06/19 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, yn Neuadd y Sir, Rhuthun

26-06-19 Armed Forces Flag Flying

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Awst 14, 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl

16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt

25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges, Caergybi

Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Mehefin 14, 2019

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996.

Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau.

Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996.

Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a 2010/11 ac mae’n gyn Gadeirydd ar Bwyllgorau amrywiol yn y Cyngor Sir.

Cadeirydd Presennol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Yn gyn aelod o:

Gyngor Prifysgol Cymru, Cyngor Llyfrau Cenedlaethol Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.

Mae ei hobïau’n cynnwys treulio amser gyda’i deulu, diddordeb mewn hanes lleol ac mae’n aelod o sawl Cymdeithas Hanesyddol.

Mae’n weithgar yn ei Gapel lleol yng Nghefn Meiriadog, ac mae’n un o’r Blaenoriaid yno ers 1977.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Mai 20, 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych.

Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn.

10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. Cafwyd noson pleserus efo adloniant cerddorol a Karaoke. Ar y noson, codwyd £1300 gan y Maer, Y Cyng. Anton Sampson tuag at y RNLI.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

Ebrill 30, 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd a hi o amgylch datblygiadau eraill yng Nghanol y Dref

05/04/19 Cyngerdd Elusen Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn yn Ysgol Gyfun Llangefni.   Dyma sioe fin nos ardderchog gyda 3 act wych. Uchafbwynt y noson oedd Gruffydd Wyn Roberts a ymddangosodd ar Britain’s Got Talent 2018, sy’n dalentog iawn, ac roedd arian a godwyd yn mynd at elusen y Cadeirydd, sef  Hosbis newydd Ynys Môn Dewi Sant.

25/04/19 Cyflwyno Tystysgrif ynglŷn â statws Rhuthun fel ‘Tref sy’n Gyfeillgar i Fysiau’yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.  Cyflawniad gwych gan Gyngor Tref Rhuthun sydd wedi gweithio yn galed iawn i gael y wobr hon o fod yn dref gyfeillgar i fysiau. Rwy’n credu mai 5 o drefi / dinasoedd cyfeillgar i fysiau sydd gan Gymru gyda Rhuthun bellach yn un ohonynt a mwy fesul poblogaeth na gweddill y DU.

Coach friendly

26/04/19 – Noson Sgod a Sglod Maer Rhuddlan a Chwis Lluniau Rhuddlan.  Cynhaliwyd noson yng Nghanolfan Gymunedol Rhuddlan er mwyn codi arian ar gyfer Elusen Maer Rhuddlan, y Cynghorydd Gareth Rowlands, sef Clwb Chwaraeon Cadair Olwyn Rhyl Raptors.  Roedd y noson yn cynnwys cwis am Rhuddlan (doedden ni ddim yn llwyddiannus iawn ynddo) a swper sgod a sglod, oedd yn fwy llwyddiannus i ni!

27/04/19 Noson Elusen Maer Tref y Rhyl.  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Neuadd y Dref Y Rhyl er mwyn codi arian ar gyfer elusennau o ddewis Maer Y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James,  sef Cangen Ysbyty Glan Clwyd o Sefydliad Prydeinig Y Galon a Chanolfan Merched Gogledd Cymru.  Rhoddodd nifer o bobl eu hamser am ddim i helpu’r Maer.  Un o’r uchafbwyntiau oedd Côr o Mind, roedd y gynulleidfa yn eu dagrau. Codwyd £700 ar y noson, da iawn bawb.

30/04/19   Dathliad/Digwyddiad Menter Gogledd Cymry, yng Nghanolfan Busnes Llandudno.   Diwrnod fendigedig yn edrych ar y stondinau ac yn cyflwyno gwobrau I blant dyfeisgar o ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Ysgol John Bright Llandudno oedd yn fuddugol.