Archive for Mehefin, 2018

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mefehin 2018

Mehefin 20, 2018

08/06/18 – Fe es i i’r seremoni torri tywarchen yn Ysgol Llanfair DC heddiw, i ddweud y gwir, roedd yn fwy o seremoni torri pridd gan fod yr holl dywarch wedi’i symud oddi yno’n barod.

Roedd y tywydd yn fendigedig unwaith eto, ond roedd fy esgidiau wedi’u gorchuddio mewn llwch!

Cafodd fy araith ei dilyn gan y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Roe Williams o Esgobaeth Llanelwy a Chadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol.

09/06/18 – Mynychu Garddwest Clwb Rotari ac Inner Wheel Llangollen ym Mhlas Newydd, Llangollen.

Digwyddiad hyfryd eto eleni, roeddem wedi mynychu fel Is-Gadeirydd y llynedd, ac wedi edrych ymlaen yn fawr at ddigwyddiad eleni.  Fe wnaeth y trefnwyr ofalu amdanom ac ar ôl i ni weld y stondinau, roeddem yn yfed Pimm’s wrth ymyl stondin Sefydliad y Merched.

Cafwyd te’r prynhawn eto yn y Babell Fawr yng nghanol yr arddangosiadau, digwyddiad llawn mwynhad!!

2018 Llangollen Rotary Garden Fete

17/06/18 – Gwasanaeth Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys Gatholig Sant Joseff, Dinbych

Denbigh civic service

20/06/18 – Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru Lansiad yr Ŵyl 2018 yn Eglwys Gadeiriol, Llanelwy.

 

Diodydd i ddechrau am 7.00, gan ddilyn gyda’r Cyngerdd o 7.30 tan 10.30.

Roedd yn dda iawn  gyda Pedwarawd NEW Sinfonia, y Soprano Rebecca
Afonwy-Jones o Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru gyda’r cyfeilydd Annette Bryn Parri, Pianydd Sion Edwards, Côr Meibion Bro Glyndwr, Côr Cytgan Clwyd a’r ensemble
Telynau Clwyd.  Roedd llawer o ysgolion lleol a phobl ifanc ymysg y perfformwyr.

Thema eleni yw Adlewyrchiadau, i gyd-daro â diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1918.  Dylai fod yn Ŵyl gwerth chweil, mynnwch eich tocynnau’n fuan!

24/06/18 – Gwasanaeth Dinesig Maer Wrecsam

wrexham-civic-service.jpg

Gyda’r Uchel Siryf, yr Arglwyddes Hanmer, yng Ngwasanaeth Dinesig Maer Wrecsam.  Roedd yn wasanaeth hyfryd yn Eglwys Plwyf San Silyn yn Wrecsam, gan ddilyn gyda lluniaeth ysgafn yn Sefydliad Garden Village Institute, Kenyon Avenue, Wrecsam.

26/06/18 – Fe aethom i Neuadd y Dref, y Rhyl, i wylio ysgolion ardal y Rhyl yn perfformio “A bit of a Show”.  Roedd yr Ysgolion yn cynnwys Ysgol Uwchradd y Rhyl, Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones ac Ysgol Mair.

Fe wnaethant roi perfformiad brwd iawn, dan arweiniad medrus Eleri Watkins. Roedd perfformiadau Les Miserables, Lion King a Chess yn wych.

Cafodd yr Ysgolion gymorth gyda thair cân gan Only Boys Aloud, a orffennodd gyda fersiwn gwefreiddiol o You’ll Never Walk Alone.

Fe wnaeth pob Côr Ysgol fynd ar y llwyfan ar gyfer y ddwy gân olaf o’r Greatest Showman. Roedd A Million Dreams a This Is Me yn boblogaidd iawn, gyda’r holl blant ysgol yn gwybod y geiriau.

Noson llawn mwynhad.

27/06/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Diwrnod Cenedlaethol Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y Sir, Rhuthun

29/06/18 – Seremoni torri tywarchen yn yr Ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl

30/06/18 – Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

Mehefin 5, 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl.

17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun

18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn

Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r uchafbwyntiau oedd cael eistedd yn y peiriant tyrchu er na chefais danio’r injan!

Ysgol Carreg Emlyn

21/05/18 – Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol – Hedfan y Faner yn Neuadd y Sir, Rhuthun

Yn rhan o ddathliadau ar hyd a lled y wlad i ddangos ein gwerthfawrogiad ac i ddathlu canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol fel y Llu Awyr annibynnol cyntaf,  fe wnaethom hedfan y faner i ddangos ein gwerthfawrogiad am gyfraniad ymroddedig a wnaed gan ddynion a merched y llu awyr er mwyn cyfarch y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rhai sydd eisoes wedi gwasanaethu a’r rhai a gyflawnodd yr aberth eithaf wrth amddiffyn eu gwlad.  Roedd yr haul yn tywynnu a chawsom gyfle i gwrdd ag un cyn-filwr o’r Llu Awyr  Brenhinol nad oedd wedi mynychu digwyddiadau fel ein un ni o’r blaen, ac roedd yn falch iawn o allu dod draw.  21-05-18 RAF collage

23/05/18 – Roeddwn i’n bresennol yn agoriad Llyfrgell Llanelwy a Siop Un Alwad heddiw ar ddiwrnod godidog arall.

Fe ganodd disgyblion o Ysgol Esgob Morgan, Ysgol VP Llanelwy a Mali Elwy o Ysgol Uwchradd Glan Clwyd ar gyfer y gwesteion a phreswylwyr Llanelwy yn ystod yr agoriad swyddogol.  Cafwyd areithiau gen i, Maer Llanelwy y Cynghorydd Colin Hardie a’i ddirprwy y Cynghorydd John Roberts.  Diolch i’r Prif Lyfrgellydd Bethan am y cyflwyniadau ac am edrych ar ein hôl.

Mae’r Llyfrgell a’r Siop Un Alwad yn edrych yn wych ac yn glod i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Dinas Llanelwy.

St. Asaph Library Opening

Proffill – Cynghorydd Peter Scott

Mehefin 4, 2018

Mae’r Cynghorydd Peter Scott wedi cael ei benodi yn Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 2018/2019. Mae wedi cynrychioli Gorllewin Llanelwy fel Cynghorydd Sir ers mis Mai 2017 ac mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio, Perfformiad Craffu ar Berfformiad, Pwyllgor Trwyddedu a sawl is-bwyllgor.

Mae’r Cynghorydd Scott wedi bod yn Gynghorydd Dinas Llanelwy ers 2008 hefyd. Roedd yn Ddirprwy Faer Llanelwy yn 2012/13 ac ef oedd Maer Llanelwy yn 2014/15.
Cafodd ei eni yn Little Leigh, Northwich ac mae wedi bod yn briod â Susan am 49 mlynedd ac mae ganddynt 3 o blant (Elaine, Gavin a Lewis). Mae ganddynt 10 o wyrion ac wyresau hefyd, 1 yn brin o allu ffurfio tîm pêl-droed!

Cafodd y Cynghorydd Scott ei addysg yn Sir Gaer gan fynychu Ysgol Ramadeg Sir John Deans i Fechgyn nes ei fod yn 16 oed ac yna fe aeth yn Beiriannydd Sifil dan hyfforddiant. Tra roedd yn hyfforddi fe fynychodd Coleg Canol Sir Gaer lle dechreuodd ar ei yrfa rygbi gan chwarae i S J D.

Mae wedi cael gyrfa amrywiol iawn gan gynnwys gyrru peiriannau symud pridd i adeiladu priffordd yr M56, Peiriannydd Ffôn i’r Swyddfa Bost a Rheolwr Tafarn ar gyfer Bass Charrington. Tra roedd gyda Bass ef oedd y Rheolwr Hyfforddi, gan hyfforddi darpar reolwyr.

Symudodd y Cynghorydd Scott i Lanelwy yn 1987 i redeg tafarn Y Plough ar Y Ro a threuliodd 4 blynedd wych yno yn rhedeg tîm pêl-droed, tîm dartiau, tîm pŵl a hyd yn oed tîm dominos. Tra roedd yno dechreuodd ymwneud â Chlwb Bowlio Llanelwy, ac mae’n dal i chwarae yno. Cynghorydd Scott ydi Trysorydd Cymdeithas Bowlio Cymru.

Aeth ymlaen i weithio i Snowdonia Cheese yn Ninbych nes iddo ymddeol yn fuan yn 2012.

Mae’r Cyng. Scott yn edrych ymlaen yn fawr iawn at gynrychioli Sir Ddinbych yn ei rôl fel Cadeirydd yn ystod y flwyddyn i ddod. Ei elusen ar gyfer Llanelwy eleni ydi Hosbis Cyndeyrn, Llanelwy. Y Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies fydd Is-Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych, a chaplan y Cadeirydd fydd Nigel Williams, Deon Llanelwy.