Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2019

Awst 14, 2019

04/07/19 – Agoriad swyddogol Ysgol Stryd y Rhos ac Ysgol Pen Barras ar safle Glasdir, gan Brif Weinidog Cymru

FM visit 4 July 2019

04/07/19 – Cyngerdd y nos – Dathliad Rhyngwladol Llangollen gyda MABON Jamie Smith

07/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Sir y Fflint, yn Eglwys Blwyf y Santes  Eurgain a Sant  Pedr yn Llaneurgain

07/07/19 – Dydd Sul Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych

Denbigh Civic Service

12/07/19 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

14/07/19 – Gwasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun

19/07/19 – Digwyddiadau Darllen yn Dda Dementia a Boots yn Llyfrgell Dinbych

21/07/19 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yng Nghapel Cefn Meiriadog

Civic Service - David Phythion

22/07/19 – Cinio Swyddogol i’w gynnal yn Sioe Frenhinol Cymru, ar faes y Sioe, Llanfair-ym-Muallt

24/07/19—Digwyddiad Parc Bruton, yng Ngwarchodfa Natur Parc Bruton

27/07/19 – Cystadleuaeth Cneifio Ryngwladol yn Fferm Rhug, Corwen

29/07/19—Noson Lên yn Llyfrgell Dinbych

Advertisements

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mehefin 2019

Awst 14, 2019

06/06/19 – Digwyddiad Superkids yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug

06/06/19 – Dathliad Pen-blwydd yr Young Dragons yn 10 oed, yng Ngwesty’r Nant Hall, Prestatyn.

07/06/19 – Arddangosfa o waith a grëwyd yn Superkids;  Maes Ymarfer Cwrs Golff Eat the Green, Bodelwyddan

08/06/19 – Garddwest Clwb Rotari Llangollen  a gynhelir ym Mhlas Newydd, Llangollen

15/06/19 – Seremoni Ailgysegru Bedd Milwr a Gosod Torch yn Eglwys Trefnant

15/06/19 – Rali Flynyddol Clwb Ffermwyr Ifanc Clwyd yng Ngholeg Llysfasi

25/06/19 – Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gerddorol Ryngwladol Gogledd Cymru, yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy

26/06/19 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, yn Neuadd y Sir, Rhuthun

26-06-19 Armed Forces Flag Flying

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Awst 14, 2019

15/05/19 – Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a Noson Sefydlu’r Maer, Y Rhyl

16/05/19 – Ymweliad y Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol â’r Safle Treulio Anaerobig yn y Waen, Rhuallt

25/05/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynges, Caergybi

Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Mehefin 14, 2019

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996.

Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau.

Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996.

Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a 2010/11 ac mae’n gyn Gadeirydd ar Bwyllgorau amrywiol yn y Cyngor Sir.

Cadeirydd Presennol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Yn gyn aelod o:

Gyngor Prifysgol Cymru, Cyngor Llyfrau Cenedlaethol Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.

Mae ei hobïau’n cynnwys treulio amser gyda’i deulu, diddordeb mewn hanes lleol ac mae’n aelod o sawl Cymdeithas Hanesyddol.

Mae’n weithgar yn ei Gapel lleol yng Nghefn Meiriadog, ac mae’n un o’r Blaenoriaid yno ers 1977.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Mai 20, 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych.

Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn.

10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. Cafwyd noson pleserus efo adloniant cerddorol a Karaoke. Ar y noson, codwyd £1300 gan y Maer, Y Cyng. Anton Sampson tuag at y RNLI.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

Ebrill 30, 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd a hi o amgylch datblygiadau eraill yng Nghanol y Dref

05/04/19 Cyngerdd Elusen Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn yn Ysgol Gyfun Llangefni.   Dyma sioe fin nos ardderchog gyda 3 act wych. Uchafbwynt y noson oedd Gruffydd Wyn Roberts a ymddangosodd ar Britain’s Got Talent 2018, sy’n dalentog iawn, ac roedd arian a godwyd yn mynd at elusen y Cadeirydd, sef  Hosbis newydd Ynys Môn Dewi Sant.

25/04/19 Cyflwyno Tystysgrif ynglŷn â statws Rhuthun fel ‘Tref sy’n Gyfeillgar i Fysiau’yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.  Cyflawniad gwych gan Gyngor Tref Rhuthun sydd wedi gweithio yn galed iawn i gael y wobr hon o fod yn dref gyfeillgar i fysiau. Rwy’n credu mai 5 o drefi / dinasoedd cyfeillgar i fysiau sydd gan Gymru gyda Rhuthun bellach yn un ohonynt a mwy fesul poblogaeth na gweddill y DU.

Coach friendly

26/04/19 – Noson Sgod a Sglod Maer Rhuddlan a Chwis Lluniau Rhuddlan.  Cynhaliwyd noson yng Nghanolfan Gymunedol Rhuddlan er mwyn codi arian ar gyfer Elusen Maer Rhuddlan, y Cynghorydd Gareth Rowlands, sef Clwb Chwaraeon Cadair Olwyn Rhyl Raptors.  Roedd y noson yn cynnwys cwis am Rhuddlan (doedden ni ddim yn llwyddiannus iawn ynddo) a swper sgod a sglod, oedd yn fwy llwyddiannus i ni!

27/04/19 Noson Elusen Maer Tref y Rhyl.  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Neuadd y Dref Y Rhyl er mwyn codi arian ar gyfer elusennau o ddewis Maer Y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James,  sef Cangen Ysbyty Glan Clwyd o Sefydliad Prydeinig Y Galon a Chanolfan Merched Gogledd Cymru.  Rhoddodd nifer o bobl eu hamser am ddim i helpu’r Maer.  Un o’r uchafbwyntiau oedd Côr o Mind, roedd y gynulleidfa yn eu dagrau. Codwyd £700 ar y noson, da iawn bawb.

30/04/19   Dathliad/Digwyddiad Menter Gogledd Cymry, yng Nghanolfan Busnes Llandudno.   Diwrnod fendigedig yn edrych ar y stondinau ac yn cyflwyno gwobrau I blant dyfeisgar o ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Ysgol John Bright Llandudno oedd yn fuddugol.

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

Mawrth 13, 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr.

02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn.

03/03/19 – Roedd Gwasanaeth Coffa Milwyr Canada yn Eglwys Farmor Bodelwyddan yn wasanaeth hynod deimladwy gyda chynulleidfa fawr iawn yn bresennol.  Roedd 11 o Faneri’r Lleng Brydeinig yno yn ogystal â Baner Canada a gludwyd gan y Capten Brad Percival.  Gosodais dorch flodau ar ran Cyngor Sir Ddinbych ar Feddfaen Goffa Milwyr Canada, a chroesawais westeion i Neuadd Gymunedol Bodelwyddan yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw am luniaeth.  Diwrnod hyfryd.

Bodelwyddan service 1

Llun gan Barrie Mee

 

08/03/19 – Agoriad Travelodge Glan Môr y Rhyl. Cefais fy nghroesawu gan David Handyside-Cook, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Travelodge dros Gymru a Sophie Owen, Rheolwraig y Gwesty.  Ar ôl anerchiad David, bu i mi gyflwyno araith yn diolch i Travelodge am ddod i’r Rhyl a chynnig 25 o swyddi newydd, gan orffen drwy ddymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

11/03/19 – Digwyddiad codi baner ar gyfer Gŵyl y Gymanwlad yn Neuadd y Sir, Rhuthun.   Mae digwyddiad codi Baner y Gymanwlad bellach yn ei chweched blwyddyn ac mae’n dod â chymaint o bobl o bob oed ac o bob cefndir at ei gilydd, ac yn cynnig ffordd gadarnhaol i bobl gysylltu â chyd-ddinasyddion y Gymanwlad mewn teulu sy’n rhychwantu moroedd a chyfandiroedd – gan roi gwir deimlad o obaith ar gyfer y dyfodol.

Commonwealth Flag event

14-03-19 Cynnal Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.  Bu’n flwyddyn ddiddorol iawn gyda’r Dinasyddiaethau ac rwyf wedi mwynhau eu mynychu gydag Uchel Siryf Clwyd 2018-19 (y Foneddiges Elizabeth Hamner) ac Arglwydd Raglaw Sir y Fflint (Henry (Harry) Featherstonehaugh)

citizenship 20190314_141602

15/03/19 Dathliad Gwobrau Cymunedol yr Uchel Siryf yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Noson allan braf yn Wrecsam yng nghwmni Cadeirydd Sir y Fflint (y Cynghorydd Paul Cunningham) a’i wraig (Mrs Joan Cunningham). Aeth y noson wobrwyo yn dda a chawsant eu cyflwyno gan y Foneddiges Hamner.

22/03/19 Dawns Maer  Llanelwy yn Oriel House, Llanelwy. Cynhaliwyd Dawns Elusennol Y Maer, y Cynghorydd Colin Hardie a’i wraig Mrs Gwenda Hardie yn Oriel House a daeth mwy na 100 o bobl ynghyd. Rhoddais ymateb ar ran y gwesteion gan ddiolch iddynt am noson ardderchog. Fe godwyd llawer o arian ar gyfer eu helusennau Tenovous a Hosbis St Kentigern.

27/03/19 – Ymweliadau Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yr ymweliad ysgol olaf yn ddigwyddiad llawn hwyl gydag un o’r plant ifanc yn cyhoeddi ei bod yn rhaid ein bod yn “hen iawn” i fod yn Gynghorwyr Sir. Mae’r ymweliadau hyn wedi bod yn llawer o hwyl ac rwy’n gobeithio bod yr holl ysgolion wedi dysgu rywbeth am Gyngor Sir Ddinbych a rolau Cynghorwyr Sir.

31/03/19 Gwasanaeth Cysegru’r Clychau wedi’u Hadfer a Chymun yn Eglwys  Sant Pedr, Rhuthun.  Roedd y digwyddiad yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun yn deimladwy, ac fe’i gynhaliwyd yng nghwmni Esgob Llanelwy a gysegrodd y clychau sydd wedi eu hadfer. Roedd yn hyfryd cael teisen frau mewn siâp clychau a chacen Rawys ar ôl y gwasanaeth.

Ruthin bells

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

Mawrth 13, 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl a’r arwerthiant.

16/02/19 – Cyngerdd Elusen Maer Rhuthun yn y Vale Country Club, Rhuthun.

22/02/19 – Ysgolion Iach yn Ysgol y Parc, Dinbych

28/02/19 – Aeth Sue a minnau i noson ragflas Amgueddfa Corwen, oedd yn noson ddiddorol iawn. Gofalwyd amdanom yn dda a bu i ni fwynhau’r noson yn arw.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

Chwefror 7, 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol.

20190117_142527_001.jpg

25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau yn amrywio o goginio, traethodau, canu, celf, cerdded a physgota a barodd rhwng 7.00pm a 9.30pm. Ar ôl hyn, cafwyd bwffe yn y Theatr, yn anffodus ni wnaethom ennill unrhyw un o’r gwobrau raffl hael!!

Hoffem ddiolch i Nathan a’i dîm am edrych ar ein holau gyda’r nos, a gwnaethom fwynhau hyn yn fawr iawn.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

Rhagfyr 14, 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd.

11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl.  Cefais daith o amgylch y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa, Graham Simpson (ar ochr dde’r llun).  Roedd y swyddfa’n brysur iawn gyda rhuthr y Nadolig ond roedd pawb yn gwrtais iawn gan ddod o hyd i’r amser i siarad â mi.  Fe hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl staff yn ogystal â Didoli Llawen!

20181212 Rhyl Sorting Office

 

14/12/18  Cafodd y llun yma o fi a Sue ei gymryd yn Nathliad Elusennol Penblwydd Maer Dinbych yn 50 oed. Roedd y noson yn un pleserus iawn efo cwmpeini da a deuawd ‘Country and Western’ yn ein diddanu drwy’r nos.

Cawsom croeso cynnes iawn a hoffwn ddiolch yn fawr i Catherine am noson wych.

Mayor of Denbigh 50th