Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

Mawrth 13, 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr.

02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn.

03/03/19 – Roedd Gwasanaeth Coffa Milwyr Canada yn Eglwys Farmor Bodelwyddan yn wasanaeth hynod deimladwy gyda chynulleidfa fawr iawn yn bresennol.  Roedd 11 o Faneri’r Lleng Brydeinig yno yn ogystal â Baner Canada a gludwyd gan y Capten Brad Percival.  Gosodais dorch flodau ar ran Cyngor Sir Ddinbych ar Feddfaen Goffa Milwyr Canada, a chroesawais westeion i Neuadd Gymunedol Bodelwyddan yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw am luniaeth.  Diwrnod hyfryd.

Bodelwyddan service 1

Llun gan Barrie Mee

 

08/03/19 – Agoriad Travelodge Glan Môr y Rhyl. Cefais fy nghroesawu gan David Handyside-Cook, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Travelodge dros Gymru a Sophie Owen, Rheolwraig y Gwesty.  Ar ôl anerchiad David, bu i mi gyflwyno araith yn diolch i Travelodge am ddod i’r Rhyl a chynnig 25 o swyddi newydd, gan orffen drwy ddymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

11/03/19 – Digwyddiad codi baner ar gyfer Gŵyl y Gymanwlad yn Neuadd y Sir, Rhuthun.   Mae digwyddiad codi Baner y Gymanwlad bellach yn ei chweched blwyddyn ac mae’n dod â chymaint o bobl o bob oed ac o bob cefndir at ei gilydd, ac yn cynnig ffordd gadarnhaol i bobl gysylltu â chyd-ddinasyddion y Gymanwlad mewn teulu sy’n rhychwantu moroedd a chyfandiroedd – gan roi gwir deimlad o obaith ar gyfer y dyfodol.

Commonwealth Flag event

14-03-19 Cynnal Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.  Bu’n flwyddyn ddiddorol iawn gyda’r Dinasyddiaethau ac rwyf wedi mwynhau eu mynychu gydag Uchel Siryf Clwyd 2018-19 (y Foneddiges Elizabeth Hamner) ac Arglwydd Raglaw Sir y Fflint (Henry (Harry) Featherstonehaugh)

citizenship 20190314_141602

15/03/19 Dathliad Gwobrau Cymunedol yr Uchel Siryf yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Noson allan braf yn Wrecsam yng nghwmni Cadeirydd Sir y Fflint (y Cynghorydd Paul Cunningham) a’i wraig (Mrs Joan Cunningham). Aeth y noson wobrwyo yn dda a chawsant eu cyflwyno gan y Foneddiges Hamner.

22/03/19 Dawns Maer  Llanelwy yn Oriel House, Llanelwy. Cynhaliwyd Dawns Elusennol Y Maer, y Cynghorydd Colin Hardie a’i wraig Mrs Gwenda Hardie yn Oriel House a daeth mwy na 100 o bobl ynghyd. Rhoddais ymateb ar ran y gwesteion gan ddiolch iddynt am noson ardderchog. Fe godwyd llawer o arian ar gyfer eu helusennau Tenovous a Hosbis St Kentigern.

27/03/19 – Ymweliadau Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yr ymweliad ysgol olaf yn ddigwyddiad llawn hwyl gydag un o’r plant ifanc yn cyhoeddi ei bod yn rhaid ein bod yn “hen iawn” i fod yn Gynghorwyr Sir. Mae’r ymweliadau hyn wedi bod yn llawer o hwyl ac rwy’n gobeithio bod yr holl ysgolion wedi dysgu rywbeth am Gyngor Sir Ddinbych a rolau Cynghorwyr Sir.

31/03/19 Gwasanaeth Cysegru’r Clychau wedi’u Hadfer a Chymun yn Eglwys  Sant Pedr, Rhuthun.  Roedd y digwyddiad yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun yn deimladwy, ac fe’i gynhaliwyd yng nghwmni Esgob Llanelwy a gysegrodd y clychau sydd wedi eu hadfer. Roedd yn hyfryd cael teisen frau mewn siâp clychau a chacen Rawys ar ôl y gwasanaeth.

Ruthin bells

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

Mawrth 13, 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl a’r arwerthiant.

16/02/19 – Cyngerdd Elusen Maer Rhuthun yn y Vale Country Club, Rhuthun.

22/02/19 – Ysgolion Iach yn Ysgol y Parc, Dinbych

28/02/19 – Aeth Sue a minnau i noson ragflas Amgueddfa Corwen, oedd yn noson ddiddorol iawn. Gofalwyd amdanom yn dda a bu i ni fwynhau’r noson yn arw.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

Chwefror 7, 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol.

20190117_142527_001.jpg

25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau yn amrywio o goginio, traethodau, canu, celf, cerdded a physgota a barodd rhwng 7.00pm a 9.30pm. Ar ôl hyn, cafwyd bwffe yn y Theatr, yn anffodus ni wnaethom ennill unrhyw un o’r gwobrau raffl hael!!

Hoffem ddiolch i Nathan a’i dîm am edrych ar ein holau gyda’r nos, a gwnaethom fwynhau hyn yn fawr iawn.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

Rhagfyr 14, 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd.

11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl.  Cefais daith o amgylch y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa, Graham Simpson (ar ochr dde’r llun).  Roedd y swyddfa’n brysur iawn gyda rhuthr y Nadolig ond roedd pawb yn gwrtais iawn gan ddod o hyd i’r amser i siarad â mi.  Fe hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl staff yn ogystal â Didoli Llawen!

20181212 Rhyl Sorting Office

 

14/12/18  Cafodd y llun yma o fi a Sue ei gymryd yn Nathliad Elusennol Penblwydd Maer Dinbych yn 50 oed. Roedd y noson yn un pleserus iawn efo cwmpeini da a deuawd ‘Country and Western’ yn ein diddanu drwy’r nos.

Cawsom croeso cynnes iawn a hoffwn ddiolch yn fawr i Catherine am noson wych.

Mayor of Denbigh 50th

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

Rhagfyr 14, 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy.

11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.

15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2018

Hydref 24, 2018

04/10/18 – Agoriad swyddogol Llyfrgell Dinbych yn dilyn ailwampio diweddar.  Rhoddais groeso i bawb a oedd yn bresennol ac roedd Dafydd Lloyd Ellis yno i gynrychioli Llywodraeth Cymru ac i roi araith. Roedd yn ddymunol iawn cael gweld y llyfrgell ar ei newydd wedd.

Yn ddiweddarach yn y bore, es i Ganolfan Gerddoriaeth Dinbych, lle’r oedd Kirsty Williams yn bresennol, a wrandawodd ar sylwadau gan staff y ganolfan gerdd, gan ddweud wrthi sut yr oeddent yn gwella’r gwersi cerdd ar gyfer disgyblion o amgylch Dinbych.

14/10/18 – Ymwelom â Llangefni, Ynys Môn ar gyfer Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Cyngor Môn.

Roedd hwn yn Wasanaeth braf iawn gyda the prynhawn i ddilyn yn Neuadd y Dref.

15/10/18 – Ymweliad Ysgol â Siambr y Cyngor

19/10/18 – Mynychwyd Llyfrgell y Rhyl i groesawu Eluned Morgan AC ar wib-ymweliad i weld gwaith y Prosiectau Cymunedau Am Waith a Chymunedau Am Waith A Mwy yn y Llyfrgell. Roedd Eluned llawn edmygedd am y gwaith a wnaed gan y tîm yno.

Rhyl Library

19/10/18 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam yng Ngwesty’r Ramada, Wrecsam.

20/10/18 – Gorseddu Canghellor a Beili Tŷ Ddewi ac ymweliad Prior Cymru â Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

28/10/18 – Fe wnaethom fynychu Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, a gynhaliwyd yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys.  Gwasanaeth hyfryd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

Medi 26, 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy.

03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad hwn, ac yn bleser croesawu Mr Ted Evans, 96 a ymunodd â’r Llynges Fasnachol ym 1936 fel gwas caban, rhoddodd gipolwg i ni ar bwysigrwydd sylweddol a’r amodau byw a oedd yn aml iawn yn beryglus yn y Llynges Fasnachol.

07/09/18 – Diwrnod y Gwasanaethau Brys – dyma’r flwyddyn gyntaf i ni gynnal y digwyddiad codi baner hwn er mwyn cydnabod a diolch i’n gwasanaethau 999.  Cynhaliwyd y digwyddiad ger polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun, a buom yn lwcus iawn i gael aelodau o’r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, a Gwasanaeth Dân yn bresennol.

999

07/09/18 – Seremoni Arwyddo Panel yn Ysgol Carreg Emlyn – codwyd fframwaith yr ysgol yn ystod gwyliau’r haf felly arwyddom un o’r paneli mewnol, roedd plant yr ysgol yn gyffrous ac yn hapus iawn â datblygiad yr ysgol.

Carreg Emlyn

08/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth a Pharêd i ddathlu Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol yn y Gadeirlan ym Mangor fel rhan o’r Dathliadau Pen-blwydd yn 100.  Daeth nifer o bobl i’r Gadeirlan ar ddiwrnod annifyr a hithau’n tywallt y glaw trwy’r dydd.  Yn anffodus, o ganlyniad i’r tywydd garw, ni fu’n bosibl cynnal yr hediad yn yr awyr.

13/09/18 – Ymwelodd Ysgol Pen Barras â swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych a Siambr y Cyngor yn Rhuthun.

13/09/18 –  Arwyddo panel yn Ysgol Llanfair DC a gosodwyd y panel hwnnw ar wal yr Ysgol wedi hynny.

16/09/18 – Seremoni gosod torch o flodau yn Y Rhyl i ddathlu Brwydr Prydain â Chadéts yr Awyrlu Brenhinol. Cafwyd Gwasanaeth yn Eglwys Sant Thomas, Y Rhyl i ddilyn.

16/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Conwy yn Eglwys y Santes Fair Magdalen, Cerrigydrudion. Roedd yn wasanaeth da a chafwyd de prynhawn yn y Llew Gwyn i ddilyn.

20/09/18 –  Cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth gan Superkids Gogledd Cymru yn eu groto yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug.  Mae’r Elusen yn anfon anrhegion Nadolig i blant sydd â rhieni nad ydynt yn gallu darparu ar eu cyfer ar hyn o bryd. Maent bob amser yn chwilio am anrhegion, cyfraniadau a gwlân. Mae hi’n elusen arbennig iawn.

21/09/18 –  Arwyddo panel yn safle Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Rhyl school - IMG_2832

23/09/18 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.  Diwrnod llwyddiannus iawn gyda dros 150 o bobl yn bresennol i gyd wedi mwynhau’r Gwasanaeth.

.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Gorffennaf 2018

Gorffennaf 6, 2018

01/07/18 – Cadeirydd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf y Santes Fair a Dewi Sant yn y Fflint.

06/07/18 – Agoriad swyddogol Campfa Awyr Agored Rhuddlan yng Nghae Chwarae Admiral, Rhuddlan

Rhuddlan Air Gym

08/07/18 – Aethom i Wasanaeth Dinesig Maer Rhuthun, ddydd Sul 8 Gorffennaf yn Eglwys San Pedr, gyda chinio dinesig braf iawn i ddilyn yng Nghlwb Gwledig y Vale yn Rhuthun.

12/07/18 – Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun ar gyfer 6 aelod newydd i’r Ymerodraeth Brydeinig, ynghyd â’r Arglwydd Raglaw. Cyflwynodd yr Arglwydd Raglaw dystysgrifau ac fe wnes i gyflwyno swfenîr gan Gyngor Sir Ddinbych.

13/07/18 – Ymunodd Ellen Williams-Lumb a minnau ddisgyblion a chyn-ddisgyblion Ysgol Rhewl am brynhawn o ddathliadau ac edrych yn ôl wrth i’r ysgol gau heddiw ar ôl 100 mlynedd.

Rhewl School with Headmistress Ellen Williams Lumb

Am brynhawn difyr, gyda llawer i weld; rhoddwyd lluniau i fyny o amgylch yr ysgol. Roedd y siop losin yn llwyddiant ysgubol, a ges i fag mawr fy hun!

19/07/18 – Gwyneth Kensler a minnau yn lansiad Arddangosfa Tom Pryce yn Amgueddfa Dinbych heno.

Mae’n deyrnged arbennig i fywyd Tom, cyflwynodd Gwyneth yr arddangosfa ac esbonio sut y caiff ei noddi. Mae’r Amgueddfa’n cynnwys arddangosfeydd ar Ysbyty Iechyd Meddwl Dinbych, Gorsaf Dinbych a’r hen Waith Argraffu hefyd.

Mae’n ychwanegiad gwych i atyniadau Dinbych.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mefehin 2018

Mehefin 20, 2018

08/06/18 – Fe es i i’r seremoni torri tywarchen yn Ysgol Llanfair DC heddiw, i ddweud y gwir, roedd yn fwy o seremoni torri pridd gan fod yr holl dywarch wedi’i symud oddi yno’n barod.

Roedd y tywydd yn fendigedig unwaith eto, ond roedd fy esgidiau wedi’u gorchuddio mewn llwch!

Cafodd fy araith ei dilyn gan y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Roe Williams o Esgobaeth Llanelwy a Chadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol.

09/06/18 – Mynychu Garddwest Clwb Rotari ac Inner Wheel Llangollen ym Mhlas Newydd, Llangollen.

Digwyddiad hyfryd eto eleni, roeddem wedi mynychu fel Is-Gadeirydd y llynedd, ac wedi edrych ymlaen yn fawr at ddigwyddiad eleni.  Fe wnaeth y trefnwyr ofalu amdanom ac ar ôl i ni weld y stondinau, roeddem yn yfed Pimm’s wrth ymyl stondin Sefydliad y Merched.

Cafwyd te’r prynhawn eto yn y Babell Fawr yng nghanol yr arddangosiadau, digwyddiad llawn mwynhad!!

2018 Llangollen Rotary Garden Fete

17/06/18 – Gwasanaeth Dinesig Maer Dinbych yn Eglwys Gatholig Sant Joseff, Dinbych

Denbigh civic service

20/06/18 – Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru Lansiad yr Ŵyl 2018 yn Eglwys Gadeiriol, Llanelwy.

 

Diodydd i ddechrau am 7.00, gan ddilyn gyda’r Cyngerdd o 7.30 tan 10.30.

Roedd yn dda iawn  gyda Pedwarawd NEW Sinfonia, y Soprano Rebecca
Afonwy-Jones o Gwmni Opera Cenedlaethol Cymru gyda’r cyfeilydd Annette Bryn Parri, Pianydd Sion Edwards, Côr Meibion Bro Glyndwr, Côr Cytgan Clwyd a’r ensemble
Telynau Clwyd.  Roedd llawer o ysgolion lleol a phobl ifanc ymysg y perfformwyr.

Thema eleni yw Adlewyrchiadau, i gyd-daro â diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1918.  Dylai fod yn Ŵyl gwerth chweil, mynnwch eich tocynnau’n fuan!

24/06/18 – Gwasanaeth Dinesig Maer Wrecsam

wrexham-civic-service.jpg

Gyda’r Uchel Siryf, yr Arglwyddes Hanmer, yng Ngwasanaeth Dinesig Maer Wrecsam.  Roedd yn wasanaeth hyfryd yn Eglwys Plwyf San Silyn yn Wrecsam, gan ddilyn gyda lluniaeth ysgafn yn Sefydliad Garden Village Institute, Kenyon Avenue, Wrecsam.

26/06/18 – Fe aethom i Neuadd y Dref, y Rhyl, i wylio ysgolion ardal y Rhyl yn perfformio “A bit of a Show”.  Roedd yr Ysgolion yn cynnwys Ysgol Uwchradd y Rhyl, Ysgol Tir Morfa, Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones ac Ysgol Mair.

Fe wnaethant roi perfformiad brwd iawn, dan arweiniad medrus Eleri Watkins. Roedd perfformiadau Les Miserables, Lion King a Chess yn wych.

Cafodd yr Ysgolion gymorth gyda thair cân gan Only Boys Aloud, a orffennodd gyda fersiwn gwefreiddiol o You’ll Never Walk Alone.

Fe wnaeth pob Côr Ysgol fynd ar y llwyfan ar gyfer y ddwy gân olaf o’r Greatest Showman. Roedd A Million Dreams a This Is Me yn boblogaidd iawn, gyda’r holl blant ysgol yn gwybod y geiriau.

Noson llawn mwynhad.

27/06/19 – Diwrnod y Lluoedd Arfog a Diwrnod Cenedlaethol Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y Sir, Rhuthun

29/06/18 – Seremoni torri tywarchen yn yr Ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl

30/06/18 – Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn Llandudno

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2018

Mehefin 5, 2018

16/05/18 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Tref y Rhyl a seremoni Urddo Maer yn Neuadd y Dref y Rhyl.

17/05/18 – Ymweliadau gan Ysgolion Cynradd i Neuadd y Sir, Rhuthun

18/05/18 – Torri’r dywarchen gyntaf yn Ysgol Carreg Emlyn

Roedd hwn yn ddiwrnod hyfryd arall a mwynheais gael yr holl blant ysgol yno. Un o’r uchafbwyntiau oedd cael eistedd yn y peiriant tyrchu er na chefais danio’r injan!

Ysgol Carreg Emlyn

21/05/18 – Canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol – Hedfan y Faner yn Neuadd y Sir, Rhuthun

Yn rhan o ddathliadau ar hyd a lled y wlad i ddangos ein gwerthfawrogiad ac i ddathlu canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol fel y Llu Awyr annibynnol cyntaf,  fe wnaethom hedfan y faner i ddangos ein gwerthfawrogiad am gyfraniad ymroddedig a wnaed gan ddynion a merched y llu awyr er mwyn cyfarch y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rhai sydd eisoes wedi gwasanaethu a’r rhai a gyflawnodd yr aberth eithaf wrth amddiffyn eu gwlad.  Roedd yr haul yn tywynnu a chawsom gyfle i gwrdd ag un cyn-filwr o’r Llu Awyr  Brenhinol nad oedd wedi mynychu digwyddiadau fel ein un ni o’r blaen, ac roedd yn falch iawn o allu dod draw.  21-05-18 RAF collage

23/05/18 – Roeddwn i’n bresennol yn agoriad Llyfrgell Llanelwy a Siop Un Alwad heddiw ar ddiwrnod godidog arall.

Fe ganodd disgyblion o Ysgol Esgob Morgan, Ysgol VP Llanelwy a Mali Elwy o Ysgol Uwchradd Glan Clwyd ar gyfer y gwesteion a phreswylwyr Llanelwy yn ystod yr agoriad swyddogol.  Cafwyd areithiau gen i, Maer Llanelwy y Cynghorydd Colin Hardie a’i ddirprwy y Cynghorydd John Roberts.  Diolch i’r Prif Lyfrgellydd Bethan am y cyflwyniadau ac am edrych ar ein hôl.

Mae’r Llyfrgell a’r Siop Un Alwad yn edrych yn wych ac yn glod i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Dinas Llanelwy.

St. Asaph Library Opening