Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Mehefin 14, 2019

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996.

Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau.

Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996.

Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a 2010/11 ac mae’n gyn Gadeirydd ar Bwyllgorau amrywiol yn y Cyngor Sir.

Cadeirydd Presennol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Yn gyn aelod o:

Gyngor Prifysgol Cymru, Cyngor Llyfrau Cenedlaethol Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.

Mae ei hobïau’n cynnwys treulio amser gyda’i deulu, diddordeb mewn hanes lleol ac mae’n aelod o sawl Cymdeithas Hanesyddol.

Mae’n weithgar yn ei Gapel lleol yng Nghefn Meiriadog, ac mae’n un o’r Blaenoriaid yno ers 1977.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mai 2019

Mai 20, 2019

03/05/19 – Sefydliad y Maer a Cyfarfod Blynyddol Cyngor Tref Dinbych, yn Neuadd y Dref, Dinbych.

Noson yn gwylio sefydliad Maer newydd Dinbych (Cyng Gaynor Wood-Tickle). Cafodd y cyn Faer ei diolch am ei holl waith caled, a wedyn cafwyd lluniaeth ysgafn.

10/05/19 – Noson Elusennol Maer Prestatyn mewn ‘Marquee’ yng Ngwesty Nant Hall, Prestatyn. Cafwyd noson pleserus efo adloniant cerddorol a Karaoke. Ar y noson, codwyd £1300 gan y Maer, Y Cyng. Anton Sampson tuag at y RNLI.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ebrill 2019

Ebrill 30, 2019

04/04/19 Ymweliad Gweinidogol gan Hannah Blythin AM â’r Rhyl.  Roedd y tywydd yn ofnadwy ar y diwrnod y bu i’r Gweinidog ymweld â’r Rhyl, fe wnaeth fwrw drwy gydol yr amser y buom yn cerdded o amgylch y Dref. Dechreuodd yr ymweliad yn SC2 ac roedd y Gweinidog yn hoff iawn o’r fan honno, yna aethpwyd a hi o amgylch datblygiadau eraill yng Nghanol y Dref

05/04/19 Cyngerdd Elusen Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn yn Ysgol Gyfun Llangefni.   Dyma sioe fin nos ardderchog gyda 3 act wych. Uchafbwynt y noson oedd Gruffydd Wyn Roberts a ymddangosodd ar Britain’s Got Talent 2018, sy’n dalentog iawn, ac roedd arian a godwyd yn mynd at elusen y Cadeirydd, sef  Hosbis newydd Ynys Môn Dewi Sant.

25/04/19 Cyflwyno Tystysgrif ynglŷn â statws Rhuthun fel ‘Tref sy’n Gyfeillgar i Fysiau’yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.  Cyflawniad gwych gan Gyngor Tref Rhuthun sydd wedi gweithio yn galed iawn i gael y wobr hon o fod yn dref gyfeillgar i fysiau. Rwy’n credu mai 5 o drefi / dinasoedd cyfeillgar i fysiau sydd gan Gymru gyda Rhuthun bellach yn un ohonynt a mwy fesul poblogaeth na gweddill y DU.

Coach friendly

26/04/19 – Noson Sgod a Sglod Maer Rhuddlan a Chwis Lluniau Rhuddlan.  Cynhaliwyd noson yng Nghanolfan Gymunedol Rhuddlan er mwyn codi arian ar gyfer Elusen Maer Rhuddlan, y Cynghorydd Gareth Rowlands, sef Clwb Chwaraeon Cadair Olwyn Rhyl Raptors.  Roedd y noson yn cynnwys cwis am Rhuddlan (doedden ni ddim yn llwyddiannus iawn ynddo) a swper sgod a sglod, oedd yn fwy llwyddiannus i ni!

27/04/19 Noson Elusen Maer Tref y Rhyl.  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn Neuadd y Dref Y Rhyl er mwyn codi arian ar gyfer elusennau o ddewis Maer Y Rhyl, y Cynghorydd Win Mullen-James,  sef Cangen Ysbyty Glan Clwyd o Sefydliad Prydeinig Y Galon a Chanolfan Merched Gogledd Cymru.  Rhoddodd nifer o bobl eu hamser am ddim i helpu’r Maer.  Un o’r uchafbwyntiau oedd Côr o Mind, roedd y gynulleidfa yn eu dagrau. Codwyd £700 ar y noson, da iawn bawb.

30/04/19   Dathliad/Digwyddiad Menter Gogledd Cymry, yng Nghanolfan Busnes Llandudno.   Diwrnod fendigedig yn edrych ar y stondinau ac yn cyflwyno gwobrau I blant dyfeisgar o ysgolion ar draws Gogledd Cymru. Ysgol John Bright Llandudno oedd yn fuddugol.

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Mawrth 2019

Mawrth 13, 2019

01/03/19 – Eisteddfod y Cyngor yn Rhuthun. Cefais y fraint o agor Eisteddfod Cyngor Sir Ddinbych a chael tynnu fy llun gyda’r rhan fwyaf o’r enillwyr.

02/03/19  – Bu i ni fynychu Cyngerdd Maer Sir Ddinbych yn Neuadd y Dref.  Roedd Côr Dinbych yn dda iawn a’r ddau unawdydd yn rhagorol. Noson ddifyr iawn.

03/03/19 – Roedd Gwasanaeth Coffa Milwyr Canada yn Eglwys Farmor Bodelwyddan yn wasanaeth hynod deimladwy gyda chynulleidfa fawr iawn yn bresennol.  Roedd 11 o Faneri’r Lleng Brydeinig yno yn ogystal â Baner Canada a gludwyd gan y Capten Brad Percival.  Gosodais dorch flodau ar ran Cyngor Sir Ddinbych ar Feddfaen Goffa Milwyr Canada, a chroesawais westeion i Neuadd Gymunedol Bodelwyddan yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw am luniaeth.  Diwrnod hyfryd.

Bodelwyddan service 1

Llun gan Barrie Mee

 

08/03/19 – Agoriad Travelodge Glan Môr y Rhyl. Cefais fy nghroesawu gan David Handyside-Cook, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Travelodge dros Gymru a Sophie Owen, Rheolwraig y Gwesty.  Ar ôl anerchiad David, bu i mi gyflwyno araith yn diolch i Travelodge am ddod i’r Rhyl a chynnig 25 o swyddi newydd, gan orffen drwy ddymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

11/03/19 – Digwyddiad codi baner ar gyfer Gŵyl y Gymanwlad yn Neuadd y Sir, Rhuthun.   Mae digwyddiad codi Baner y Gymanwlad bellach yn ei chweched blwyddyn ac mae’n dod â chymaint o bobl o bob oed ac o bob cefndir at ei gilydd, ac yn cynnig ffordd gadarnhaol i bobl gysylltu â chyd-ddinasyddion y Gymanwlad mewn teulu sy’n rhychwantu moroedd a chyfandiroedd – gan roi gwir deimlad o obaith ar gyfer y dyfodol.

Commonwealth Flag event

14-03-19 Cynnal Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun.  Bu’n flwyddyn ddiddorol iawn gyda’r Dinasyddiaethau ac rwyf wedi mwynhau eu mynychu gydag Uchel Siryf Clwyd 2018-19 (y Foneddiges Elizabeth Hamner) ac Arglwydd Raglaw Sir y Fflint (Henry (Harry) Featherstonehaugh)

citizenship 20190314_141602

15/03/19 Dathliad Gwobrau Cymunedol yr Uchel Siryf yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Noson allan braf yn Wrecsam yng nghwmni Cadeirydd Sir y Fflint (y Cynghorydd Paul Cunningham) a’i wraig (Mrs Joan Cunningham). Aeth y noson wobrwyo yn dda a chawsant eu cyflwyno gan y Foneddiges Hamner.

22/03/19 Dawns Maer  Llanelwy yn Oriel House, Llanelwy. Cynhaliwyd Dawns Elusennol Y Maer, y Cynghorydd Colin Hardie a’i wraig Mrs Gwenda Hardie yn Oriel House a daeth mwy na 100 o bobl ynghyd. Rhoddais ymateb ar ran y gwesteion gan ddiolch iddynt am noson ardderchog. Fe godwyd llawer o arian ar gyfer eu helusennau Tenovous a Hosbis St Kentigern.

27/03/19 – Ymweliadau Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yr ymweliad ysgol olaf yn ddigwyddiad llawn hwyl gydag un o’r plant ifanc yn cyhoeddi ei bod yn rhaid ein bod yn “hen iawn” i fod yn Gynghorwyr Sir. Mae’r ymweliadau hyn wedi bod yn llawer o hwyl ac rwy’n gobeithio bod yr holl ysgolion wedi dysgu rywbeth am Gyngor Sir Ddinbych a rolau Cynghorwyr Sir.

31/03/19 Gwasanaeth Cysegru’r Clychau wedi’u Hadfer a Chymun yn Eglwys  Sant Pedr, Rhuthun.  Roedd y digwyddiad yn Eglwys Sant Pedr, Rhuthun yn deimladwy, ac fe’i gynhaliwyd yng nghwmni Esgob Llanelwy a gysegrodd y clychau sydd wedi eu hadfer. Roedd yn hyfryd cael teisen frau mewn siâp clychau a chacen Rawys ar ôl y gwasanaeth.

Ruthin bells

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2019

Mawrth 13, 2019

15/02/19 – Cynhaliwyd Cinio Elusennol y Cadeirydd yn Oriel House, Llanelwy, gyda’r elw’n mynd tuag at Elusen y Cadeirydd, sef Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy.  Bu i’r Cadeirydd a’i wraig fwynhau’r noson yn fawr a hoffent ddiolch i bawb a fu’n rhan o’i gwneud yn llwyddiant.  Diolch hefyd i’r rheiny a gyfrannodd wobrau ar gyfer y raffl a’r arwerthiant.

16/02/19 – Cyngerdd Elusen Maer Rhuthun yn y Vale Country Club, Rhuthun.

22/02/19 – Ysgolion Iach yn Ysgol y Parc, Dinbych

28/02/19 – Aeth Sue a minnau i noson ragflas Amgueddfa Corwen, oedd yn noson ddiddorol iawn. Gofalwyd amdanom yn dda a bu i ni fwynhau’r noson yn arw.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

Chwefror 7, 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol.

20190117_142527_001.jpg

25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych.

Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau yn amrywio o goginio, traethodau, canu, celf, cerdded a physgota a barodd rhwng 7.00pm a 9.30pm. Ar ôl hyn, cafwyd bwffe yn y Theatr, yn anffodus ni wnaethom ennill unrhyw un o’r gwobrau raffl hael!!

Hoffem ddiolch i Nathan a’i dîm am edrych ar ein holau gyda’r nos, a gwnaethom fwynhau hyn yn fawr iawn.

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2018

Rhagfyr 14, 2018

04/12/18 – Dathliad y Nadolig – Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych yn  Eglwys Plwyf Llanelwy.  Noson o gerddoriaeth a dathlu ar ddechrau cyfnod y Nadolig.  Cafodd pawb noson hyfryd.

11/12/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

12/12/18 – Dechrau cynnar bore ‘ma er mwyn ymweld â Swyddfa Ddidoli’r Post Brenhinol yn y Rhyl.  Cefais daith o amgylch y swyddfa gan Reolwr y Swyddfa, Graham Simpson (ar ochr dde’r llun).  Roedd y swyddfa’n brysur iawn gyda rhuthr y Nadolig ond roedd pawb yn gwrtais iawn gan ddod o hyd i’r amser i siarad â mi.  Fe hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r holl staff yn ogystal â Didoli Llawen!

20181212 Rhyl Sorting Office

 

14/12/18  Cafodd y llun yma o fi a Sue ei gymryd yn Nathliad Elusennol Penblwydd Maer Dinbych yn 50 oed. Roedd y noson yn un pleserus iawn efo cwmpeini da a deuawd ‘Country and Western’ yn ein diddanu drwy’r nos.

Cawsom croeso cynnes iawn a hoffwn ddiolch yn fawr i Catherine am noson wych.

Mayor of Denbigh 50th

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Tachwedd 2018

Rhagfyr 14, 2018

11/11/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa Arbennig i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghadeirlan Llanelwy.

11/11/18 – Diwedd y Frwydr – cynhaliwyd gwasanaeth coffa yn y prynhawn yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan.

15/11/18 – Cynhaliwyd Seremoni Ddinasyddiaeth yn Neuadd y Dref, Rhuthun

21/11/18 – Ymweliad Ysgol â Neuadd y Sir, Rhuthun

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Hydref 2018

Hydref 24, 2018

04/10/18 – Agoriad swyddogol Llyfrgell Dinbych yn dilyn ailwampio diweddar.  Rhoddais groeso i bawb a oedd yn bresennol ac roedd Dafydd Lloyd Ellis yno i gynrychioli Llywodraeth Cymru ac i roi araith. Roedd yn ddymunol iawn cael gweld y llyfrgell ar ei newydd wedd.

Yn ddiweddarach yn y bore, es i Ganolfan Gerddoriaeth Dinbych, lle’r oedd Kirsty Williams yn bresennol, a wrandawodd ar sylwadau gan staff y ganolfan gerdd, gan ddweud wrthi sut yr oeddent yn gwella’r gwersi cerdd ar gyfer disgyblion o amgylch Dinbych.

14/10/18 – Ymwelom â Llangefni, Ynys Môn ar gyfer Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Cyngor Môn.

Roedd hwn yn Wasanaeth braf iawn gyda the prynhawn i ddilyn yn Neuadd y Dref.

15/10/18 – Ymweliad Ysgol â Siambr y Cyngor

19/10/18 – Mynychwyd Llyfrgell y Rhyl i groesawu Eluned Morgan AC ar wib-ymweliad i weld gwaith y Prosiectau Cymunedau Am Waith a Chymunedau Am Waith A Mwy yn y Llyfrgell. Roedd Eluned llawn edmygedd am y gwaith a wnaed gan y tîm yno.

Rhyl Library

19/10/18 – Dawns a Chinio Elusennol Maer Wrecsam, Wrecsam yng Ngwesty’r Ramada, Wrecsam.

20/10/18 – Gorseddu Canghellor a Beili Tŷ Ddewi ac ymweliad Prior Cymru â Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

28/10/18 – Fe wnaethom fynychu Gwasanaeth Dinesig Maer Caerwys, a gynhaliwyd yn Eglwys Blwyf Sant Mihangel, Caerwys.  Gwasanaeth hyfryd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Medi 2018

Medi 26, 2018

02/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Maer Llanelwy yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cafwyd diwrnod braf gyda phobl Llanelwy.

03/09/18 – Diwrnod y Llynges Fasnachol – Codi’r Lluman Goch ar gyfer Diwrnod y Llynges Fasnachol ar y polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun.  Roedd yn wych gweld gymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad hwn, ac yn bleser croesawu Mr Ted Evans, 96 a ymunodd â’r Llynges Fasnachol ym 1936 fel gwas caban, rhoddodd gipolwg i ni ar bwysigrwydd sylweddol a’r amodau byw a oedd yn aml iawn yn beryglus yn y Llynges Fasnachol.

07/09/18 – Diwrnod y Gwasanaethau Brys – dyma’r flwyddyn gyntaf i ni gynnal y digwyddiad codi baner hwn er mwyn cydnabod a diolch i’n gwasanaethau 999.  Cynhaliwyd y digwyddiad ger polion fflagiau y tu allan i Neuadd y Sir, Rhuthun, a buom yn lwcus iawn i gael aelodau o’r Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, a Gwasanaeth Dân yn bresennol.

999

07/09/18 – Seremoni Arwyddo Panel yn Ysgol Carreg Emlyn – codwyd fframwaith yr ysgol yn ystod gwyliau’r haf felly arwyddom un o’r paneli mewnol, roedd plant yr ysgol yn gyffrous ac yn hapus iawn â datblygiad yr ysgol.

Carreg Emlyn

08/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth a Pharêd i ddathlu Canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol yn y Gadeirlan ym Mangor fel rhan o’r Dathliadau Pen-blwydd yn 100.  Daeth nifer o bobl i’r Gadeirlan ar ddiwrnod annifyr a hithau’n tywallt y glaw trwy’r dydd.  Yn anffodus, o ganlyniad i’r tywydd garw, ni fu’n bosibl cynnal yr hediad yn yr awyr.

13/09/18 – Ymwelodd Ysgol Pen Barras â swyddfeydd Cyngor Sir Ddinbych a Siambr y Cyngor yn Rhuthun.

13/09/18 –  Arwyddo panel yn Ysgol Llanfair DC a gosodwyd y panel hwnnw ar wal yr Ysgol wedi hynny.

16/09/18 – Seremoni gosod torch o flodau yn Y Rhyl i ddathlu Brwydr Prydain â Chadéts yr Awyrlu Brenhinol. Cafwyd Gwasanaeth yn Eglwys Sant Thomas, Y Rhyl i ddilyn.

16/09/18 – Cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Cadeirydd Conwy yn Eglwys y Santes Fair Magdalen, Cerrigydrudion. Roedd yn wasanaeth da a chafwyd de prynhawn yn y Llew Gwyn i ddilyn.

20/09/18 –  Cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth gan Superkids Gogledd Cymru yn eu groto yn yr Hen Lyfrgell, Raikes Lane, Yr Wyddgrug.  Mae’r Elusen yn anfon anrhegion Nadolig i blant sydd â rhieni nad ydynt yn gallu darparu ar eu cyfer ar hyn o bryd. Maent bob amser yn chwilio am anrhegion, cyfraniadau a gwlân. Mae hi’n elusen arbennig iawn.

21/09/18 –  Arwyddo panel yn safle Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.

Rhyl school - IMG_2832

23/09/18 – Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.  Diwrnod llwyddiannus iawn gyda dros 150 o bobl yn bresennol i gyd wedi mwynhau’r Gwasanaeth.

.